Veiklos programa

Klausučių kultūros centro 2022m. veiklos programa

1. Bendroji dalis

Kultūra – individo ir tautos kūrybinių galių išraiška, jų tapatumo ir išlikimo garantija. Kultūra atskleidžia, puoselėja skirtingų visuomenės grupių, tautinių bendrijų dvasines ir materialines vertybes, padeda plėtoti ir ugdyti demokratinę, laisvą, atvirą visuomenę, puoselėti etnokultūrines tradicijas, ugdyti tautinę savimonę bei patriotizmą, skatina krašto socialinę ir ekonominę plėtrą, stiprina jo saugumą.

Kultūros centras – tai visiems gyventojams prieinamas kultūros židinys, skirtas jų kultūrinių poreikių tenkinimui, dvasinės kultūros bei tautinės savimonės, saviraiškos ugdymui, kūrybinių sugebėjimų puoselėjimui ir poilsiui.

Klausučių kultūros centras yra kultūros įstaiga, kurios veikla finansuojama iš savivaldybės biudžeto, pagal asignavimų valdytojo patvirtintą sąmatą.

Klausučių kultūros centras savo veikla puoselėja kultūrą, mėgėjų meną, kuria menines programas, plėtoja pramoginę veiklą, tenkina bendruomenės kultūrinius poreikius ir meno sklaidą. Klausučių kultūros centras ir jo skyriai siekia savo veiklą vienyti su visomis organizacijomis, palaiko ryšį su seniūnijomis, kaimo bendruomenėmis, bažnyčia.

Klausučių kultūros centras buvo atskirtas nuo Jurbarko kultūros centro 2010 m. liepos 1d. Bendras šio pastato plotas 1208,97 kv. m, 7 darbo kabinetai. Klausučių kultūros centro struktūrą sudaro vienas skyrius: Juodaičių.

Klausučių kultūros centre ir jo skyriuje dirba 6 kultūros ir meno darbuotojai. Jie vadovauja vienuolikai mėgėjų meno kolektyvų, kuriuose yra per 80narių.

2. Klausučių kultūros centro veiklos programos strategija

VIZIJA: Moderni laisvalaikį, pramogas organizuojanti, tautines ir vietos tradicijas sauganti meninio ugdymo įstaiga. Kultūros darbuotojai, suprasdami šiandieninę savo paskirtį, įsipareigoja dirbti taip, kad galėtų skleisti ir perduoti iš kartos į kartą etnokultūros tradicijas. Viena iš pagrindinių jos misijų – kultūros politikos formavimas rajone bei jos įgyvendinimas savivaldybės teritorijoje, rūpinimasis bendruomenės narių poreikių tenkinimu, toleruojant menines skirtybes, krašto kultūros savitumo saugojimas, skleidžiant ir perduodant iš kartos į kartą etninės kultūros tradicijas.

MISIJA: Sukurti modernių, patrauklių, kultūrinei veiklai pritaikytų įstaigų infrastruktūrą, aprūpinti kultūros centrą ir skyrius šiuolaikine technine bei informacine įranga. Skatinti šiuolaikinio meno plėtrą, organizuojant profesionalaus meno sklaidą, sudarant sąlygas įvairaus amžiaus žmonių kūrybinei saviraiškai, aktualizuojant kultūros veikėjų nuopelnus Jurbarko rajono kultūrai, stiprinti gyventojų kultūrinį identitetą, formuoti jų vertybines orientacijas, tenkinti jų įvairialypius estetinius poreikius. Tęsti tradicinėmis tapusias šventes, festivalius, ieškoti ir diegti naujų formų renginius. Bendradarbiauti su kitomis kultūros įstaigomis ir organizacijomis, turtinant rajono kultūrinį gyvenimą. Dalyvauti kultūrinio paveldo saugojimo ir sklaidos programose.

Savivaldybės gyventojų kultūrinė veikla, dalyvavimas mėgėjų kūrybinėje veikloje, išreiškia visuomenės aktyvumą, jos poreikius ir vertybines nuostatas. Siekiant plėtoti Jurbarko krašto kultūros veiklą, rengiamos ir įgyvendinamos kultūrinių ir pramoginių renginių programos.

2.1. Pagrindinės Klausučių kultūros centro veiklos kryptys

 Mėgėjų meninės veiklos kolektyvų kuravimas, jų koncertinės veiklos organizavimas.

Tikslas: vienyti ir burti gyventojus į kultūros ir meno kolektyvus, sambūrius, draugijas, skatinant jų veiklą įvairiuose meno mėgėjų kūrybiniuose lygiuose ir amžiaus grupėse. Saugoti ir puoselėti kultūros paveldą, Lietuvos dainų švenčių ir šokių tradicijas, kurias UNESCO pripažino pasaulinės reikšmės šedevru. Ugdyti tautinę savimonę. Skatinti meninių žanrų įvairovę. Deramai reprezentuoti rajono kultūrą užsienyje ir sudaryti galimybę rajono žiūrovui susipažinti su užsienio šalių meno mėgėjų menu. Skatinti kūrybinius mainus.

 

Uždaviniai:

 • rengti šventes;
 • ieškoti galimybių finansuoti mėgėjų kolektyvų koncertines išvykas;
 • organizuoti  Seredžiaus kraštui reikšmingus renginius;
 • kaupti, skleisti informaciją apie mėgėjų kūrybinę veiklą;
 • remti vaikų bei jaunimo dalyvavimą mėgėjų kūrybinėje veikloje;
 • stengtis išlaikyti esamus mėgėjų meno kolektyvus;
 • skatinti naujų kolektyvų kūrimąsi.

 

Pramoginių renginių, festivalių, parodų organizavimas

Tikslas: remti meninius projektus, skatinančius ugdyti vaikų, jaunimo ir suaugusių kolektyvų meninę veiklą. Rūpintis turiningu laisvalaikio organizavimu. Vystyti sockultūrinių renginių plėtrą.

Uždaviniai:

 • organizuoti liaudies meno parodas;
 • rengti programas renginių finansavimui gauti;
 • ieškoti naujų ir originalių išraiškos formų, organizuojant renginius;
 • bendradarbiauti su įvairiomis institucijomis suinteresuotomis kultūrinės veiklos propagavimu.

 

Etninės kultūros apsaugos ir tęstinumo, vietos tradicijų išsaugojimo, užtikrinimas

Tikslas: užtikrinti kultūros politikos teikiamą prioritetą etninės kultūros plėtrai. Skatinti kultūros darbuotojų suinteresuotumą etninės kultūros paveldu, išsaugojimu ir perdavimu. Skatinti jaunimo folkloro grupių aktyvų dalyvavimą koncertinėje veikloje.

Uždaviniai:

–     parengti etninės veiklos programą 2022 m.

–    dalyvauti programose, padedančiose aprūpinti folkloro kolektyvus regioną atitinkančiais kostiumais, muzikos instrumentais.

 • rengti edukacines – kultūrines programas;
 • skatinti etnografinių ir folkloro kolektyvų veiklą;
 • rengti jaunimo ir vaikų folkloro šventes.

 

Platesnių galimybių dalyvauti kultūriniame gyvenime, socialiai remtinoms visuomenės grupėms, sudarymas

Tikslas: sudaryti sąlygas įvairaus amžiaus ir socialinių grupių žmonėms dalyvauti kultūriniame gyvenime.

Uždaviniai:

–      parengti pagyvenusių žmonių kultūrinio užimtumo  programą

 • rengti projektus, įtraukiant jaunimo socialinių grupių narius į kūrybinį procesą;
 • neįgalių žmonių integracijos į kultūrinį gyvenimą skatinimas;

Vaikų ir jaunimo kūrybinės iniciatyvos skatinimas

Tikslas: ugdyti vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumo ir pozityvaus kūrybingumo suvokimą. Skatinti tradicinės kultūros išlikimo, jaunimo kūrybinėje veikloje, iniciatyvas.

Uždaviniai:

 • parengti jaunimo kultūrinės veiklos programą;
 • rengti jaunimo regionines šventes;
 • skatinti jaunimo kūrybinių kolektyvų dalyvavimą valstybinių švenčių programose

Specialistų kūrybinės iniciatyvos, įgyvendinant vertingiausius kūrybinius projektus, rėmimas.

Tikslas: Suburti  ir išlaikyti profesionalią kultūros ir meno specialistų grupę, svarbiausių meno žanrų vadovus ir ekspertus, kurių dėka vykdomos ilgalaikės, tęstinės, edukacinės, sociakultūrinės, meninės ir kitos programos. Sudaryti galimybes kultūros įstaigų darbuotojams tobulintis ir kelti savo kvalifikaciją.

Uždaviniai:

 • sudaryti darbuotojams galimybę studijuoti, kelti kvalifikaciją, persikvalifikuoti, dalyvauti įvairiuose seminaruose ir stažuotėse;
 • materialiai skatinti rajoninį įvertinimą pelniusius specialistus;

3. LĖŠOS

 1. Jurbarko rajono savivaldybės biudžeto lėšos;
 2. Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos įvairių fondų lėšos;
 3. Rėmėjų lėšos;
 4. Kultūros centro specialiųjų programų, kompensuotų nuompinigių lėšos.

4. Organizacinės priemonės, laukiami rezultatai

Organizacinės priemonės, veiklos programos vykdymui:

 • ieškoti papildomų finansavimo šaltinių;
 • sekti naują informaciją apie Lietuvoje vykdomus kultūrinius projektus;
 • sudaryti centro kultūros darbuotojų tobulinimosi programas;
 • sudaryti atskirą etninės kultūros, jaunimo kultūrinės veiklos ir profesionalaus meno sklaidos programas.

Laukiami rezultatai:

 • Klausučių ir kitų bendruomenių įtraukimas į renginių organizavimą, sąlygų bendruomenės nariams pasijusti aktyviais proceso dalyviais;
 • geros kokybės renginiai sulauks didesnio bendruomenės dėmesio ir geri atsiliepimai turės įtakos teigiamam krašto įvaizdžio formavimui;
 • Kruopščiai paruošta meno sklaidos programa ir tinkamai paruošti atlikėjai, leis gyventojams pamatyti geros kokybės renginius ir tai paskatins juos daugiau domėtis profesionaliu menu bei ugdyti meninį skonį;

Gerai organizuota mėgėjų meno veikla, padės formuotis aktyvios bendruomenės branduoliui.

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

Data Veiklos kryptis Vieta
2022   Rengti pasitarimus Kultūros centro darbuotojams Kultūros centre
2022   Rengti pasitarimus Kultūros centro filialų darbuotojams Kultūros centre
2022   Orientuoti darbuotojus kultūros politikos, etninės kultūros plėtros programoms įgyvendinti Kultūros centre
2022   Supažindinti specialistus su Klausučių kultūros centro veiklą reglamentuojančiais dokumentais, juos aptarti Kultūros centre
2022   Bendradarbiauti su Lietuvos liaudies kultūros centru ir kitų rajonų Kultūros centrais Kultūros centre
2022   Plėtoti bendradarbiavimą su Kultūros centro rėmėjais Kultūros centre
2022   Kaupti ir skleisti informaciją apie Kultūros centro ir filialų veiklą Kultūros centre
2022   Organizuoti kultūros centro darbuotojų kvalifikacijos kėlimą, siekti jų profesinės kompetencijos augimo Kultūros centre
2022   Sudaryti sąlygas mėgėjų meno kolektyvams, dalyvauti koncertuose, šventėse, rajoniniuose renginiuose ir respublikiniuose konkursuose. Kultūros centre

METODINĖ VEIKLA

Data Veiklos kryptis Vieta
2022   Rengti projektus įvairiems fondams, siekiant gauti lėšų kultūrinei, edukacinei veiklai plėtoti, materialinei bazei stiprinti Kultūros centre
2022   Bendradarbiauti seniūnijų, bendruomenių, mokyklų, nevyriausybinių organizacijų rengiamuose projektuose Kultūros centre
2022   Gaivinti ir puoselėti, meniškai įprasminti ir perteikti etninės kultūros pavyzdžius, populiarinti senąsias liaudies tradicijas, papročius, amatus, laiduoti etninės kultūros sklaidą ir pereinamumą Kultūros centre